Buy books with your smartphone.
€29.00
Free delivery
Expected delivery time
23 workday.

Kiberrejtvények - 36 rejtvény hekkereknek és matematikus-nyomozóknak - 36 rejtvény hekkereknek és matematikus nyomozóknak

Typotex Kiadó, 2012
  • A logika világa sorozat
  • 260 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • ISBN: 9789632793603

Mint oly sokan, Dr. Ecco is imád­ja a fej­tö­rő­ket. Ő azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, akik­nek em­be­rek fi­zet­nek,hogy meg is oldja őket. Ré­gé­szek, űr­ál­lo­más-ter­ve­zők, tá­bor­no­kok, jó útra tért bű­nö­zők és egy­sze­rű ál­lam­pol­gá­rok for­dul­nak hozzá. Ezek né­me­lyi­ke ma­te­ma­ti­kai gon­dol­ko­dást kíván, de for­má­lis tu­dás­ra alig van szük­ség. Jól jöhet azon­ban egy-két ügyes kis szá­mí­tó­gé­pes prog­ram, ami ki­szű­ri a meg­ol­dá­si le­he­tő­sé­ge­ket. Ezért lett a könyv­cí­me Ki­ber­rejt­vé­nyek. A leg­több rejt­vény­nél az ab­szo­lút jó meg­ol­dás még Dr. Ecco szá­má­ra sem is­mert. Nyit­va áll tehát az út a még jobb meg­ol­dá­sok meg­ta­lá­lá­sá­hoz. A rejt­vény­meg­ol­dás kép­ze­lő­erőt, kü­lön­le­ges szem­lé­le­tet és egy­faj­ta ru­tint kíván. Tehát ked­ves Ol­va­só, ké­re­tik a rejt­vé­nye­ket meg­ol­da­ni, Dr. Ecco ki­hí­vá­sá­nak meg­fe­lel­ni.

Den­nis E. Shas­ha a New York-i Egye­tem Ma­te­ma­ti­kai In­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sa, a pro­fesszi­o­ná­lis prog­ra­mo­zók­nak és más cso­da­bo­ga­rak­nak szóló Dr. Dobb’s Jour­nal Om­ni­he­u­rist ro­va­tá­nak szer­kesz­tő­je.