Buy books with your smartphone.
€30.44
Free delivery
Expected delivery time
23 workday.

Gubancmese

Typotex Kiadó, 2011
  • 161 oldal
  • Kötés: kemény kötés
  • ISBN: 9789632795812
Lewis Car­roll kü­lö­nös fi­gu­rá­ja volt a 19. szá­za­di Ang­lia kul­tu­rá­lis éle­té­nek. Az iro­dal­mi non­szensz fel­ta­lá­ló­ja, a szó­já­té­kok, a szó­ra­koz­ta­tó fel­ad­vá­nyok mes­te­re, Alíz Cso­da­or­szág­ban és ­Tü­kör­or­szág­ban tett lá­to­ga­tá­sá­nak vi­lág­hí­rű szer­ző­je mind­emel­lett jeles ma­te­ma­ti­kus volt. Vik­tó­ria ki­rály­nőt oly­annyi­ra el­va­rá­zsol­ta az Alíz Cso­da­or­szág­ban, hogy a szer­ző kö­vet­ke­ző mű­vé­re már előre be­je­len­tet­te igé­nyét: e kö­vet­ke­ző a de­ter­mi­nán­sok­ról írt ér­te­ke­zés volt - szól a fáma.

A Gu­banc­me­se hő­se­i­nek tör­té­ne­te könnyebb-ne­he­zebb fel­ad­vá­nyok­ba tor­kol­lik; a hét­köz­na­pi va­ló­sá­gos és a kép­ze­le­tet fe­lül­mú­ló le­he­tet­len gu­ban­co­ló­dik össze vidám szó­já­té­kok­kal. Rá­érős, vik­to­ri­á­nus rit­mus­ban telik az idő. Egy haj­dan­volt újság (Monthly Pac­ket) tár­ca­ro­va­tá­val és haj­dan­volt ol­va­sók meg­ol­dá­sa­i­val mú­lat­hat­juk a ma­gunk ide­jét.

„Bi­zo­nyos em­be­rek kö­ré­ben ez a leg­nép­sze­rűbb köny­ve, és va­ló­ban, min­den idők leg­si­ke­re­sebb kí­sér­le­te a humor és a ma­te­ma­ti­ka ve­gyí­té­sé­nek” - írta 1888-ban a kri­ti­kus S. D.​Colling­wood.

Lewis Car­roll - Charles Lut­widge Dodg­son írói ál­ne­ve.

A Tang­led tale 1886-ban je­lent meg. Ez az első ma­gyar for­dí­tá­sa. Az ere­de­ti kö­tet­hez Art­hur B. Frost neves ame­ri­kai ka­ri­ka­tu­ris­ta nyolc il­luszt­rá­ci­ót ké­szí­tett.

Jelen ki­adás han­gu­la­tát Mal­lár Gab­ri­el­la korhű gra­fi­kái te­rem­tik meg.